Lelkitükör, rendszeres gyónók számára

 

1. Isten terve rólam

 • Istennek szép terve van rólam. Az a terve, hogy a jézusi élet kibontakozzon bennem. Nekem e célért csak egyet kell tennem: mindenben teljesítenem az Ő akaratát.
 • Él-e bennem a vágy, hogy Isten terve teljesüljön bennem? Hogy megtaláljam azt a hivatást, amire Isten szánt? Imádkozom-e ezért?
 • „Ne aggódjatok!” – mondja Jézus. Tudom-e rábízni magam Isten gondviselő szeretetére?
 • Törekszem-e arra, hogy jobban megismerjem hitemet, s ezáltal Isten reám vonatkozó tervét?
 • Szánok-e elegendő időt az Istennel való kapcsolat elmélyítésére? (Ima, szentírásolvasás, lelki olvasmányok, elmélkedések, stb.)
 • Figyelek-e lelkivezetőm irányítására?
 • Lelkiismeretem által a Szentlélek vezet, hogy Isten terve megvalósulhasson bennem. Azonnal követem-e lelkiismeretem indításait?
 • Kötelességeimet (tanulás, munka, állapotbeli kötelességek) becsülettel, örömmel végzem-e?
 • Fegyelmezett vagyok-e az étkezésben?
 • Cselekedeteim előtt néha megállok-e, hogy meggondoljam: most, itt hogyan tudom teljesíteni Isten akaratát?

 

2. Jézus a testvérben

 • Isten akarata, hogy szeressük Őt és embertársainkat. (Amit egynek teszünk, Neki tesszük.)
 • Észreveszem-e Jézus jóságát embertársaimban? Örömet szerezek-e nekik azzal, hogy megdicsérem a bennük levő jót? (Vagy sokszor megbírálom őket?)
 • Legalább olyankor, ha nehezemre esik is mások szolgálata, gondolok-e arra, hogy embertársaimban Jézust szolgálom?
 • Azzal az elhatározással megyek-e embertársaim közé (iskolába, munkahelyre, haza), hogy örömet szerezzek nekik? Vagy inkább azzal az elvárással, hogy ők szerezzenek nekem örömet?
 • Tudok-e mások kedvéért lemondani akaratomról, elképzelésemről? Vagy mindenáron ragaszkodom ahhoz?

 

3. Jézus a szenvedésben

 • Jézus a kereszten, majd elhagyottságában magára vette szenvedésünket. Azóta minden fájdalomban felismerhetjük Őt. Ha vele egyesülünk, minden szenvedés a feltámadásba vezet.
 • Testi és lelki fájdalmaimban felismerem és köszöntöm-e a szenvedő Jézust? Vele egyesülten örömmel ajánlom-e fel szenvedésemet másokért?
 • Hibáim, gyengeségeim megtapasztalásakor felismerem-e az értünk gyengévé lett Jézust? Tudom-e újrakezdeni életem az Ő erejében?
 • Szenvedésemben, kedvetlenségemben gondolok-e arra, hogy a sötétségből a szeretet vezet ki (vö. Jn 14,21; 1 Jn 3,14)?
 • Ha egy hibázó, bűnös embert látok, gondolok-e arra, hogy Jézus érte is meghalt? S tudok-e Jézus szemével nézni rá?
 • Bármilyen fájdalommal, sötétséggel találkozom, köszöntöm-e ott is Jézust?

 

4. Szentháromságos küldetésem

 • Isten ajándékait, a szentségek kegyelmeit azért kapjuk, hogy használjunk vele másoknak; hogy ők is eljussanak Istenhez.
 • Gondolok-e arra, hogy felelős vagyok embertársaimért? Hogy úgy kell szeretnem őket, hogy Jézus megszülethessék és növekedhessék bennük?
 • Törekszem-e arra, hogy Jézus élhessen bennem? Hiszen csak Ő tud bennem megtéríteni másokat!
 • Törekszem-e arra, hogy embertársaim és köztem növekedjék a szeretet? Hiszen Jézus azt akarja, hogy erről ismerje meg Istent a világ!
 • Ha feszültség volt hittestvéreim és köztem, elkövettem-e mindent, hogy ez megszűnjék?
 • Végzek-e valami konkrét szolgálatot keresztény közösségem (egyházközség, munkahely, település, család) érdekében? Vajon mit tehetnék még?

 

 

Comments are closed.